ALGEMENE REISVOORWAARDEN

 

Tabula Rasa Travel voert reizen uit onder de productnamen Tabula Rasa Travel, VOC Reizen, Max Havelaar Reizen, Balticum Travel en Myanmar Travel. In deze voorwaarden zal voor al deze productnamen worden volstaan met Tabula Rasa Travel.
Vestigingsadres : Odensestraat 16, 7559 JM, Hengelo.
Kamer van koophandel Enschede   : 08133231.
BTW nummer : NL0748.90.189.B01.
Stichting Garantiefonds Reisgelden en Calamiteitenfonds : deelnemer nummer 3117.

 

BEPALING 1                                                INLEIDENDE BEPALING.

 

Bepaling 1, lid 1 :
In deze Reisvoorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Reisovereenkomst; de overeenkomst waarbij Tabula Rasa Travel zich jegens haar wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door haar aangeboden van te voren georganiseerde reis die een overnachting of een periode van meer dan 24 uren omvat alsmede tenminste twee van de volgende diensten:
                   1.    vervoer;
                   2.    verblijf;
                   3.    een andere, niet met vervoer of verblijf verband houdende toeristische dienst, die een significant  
                      deel van de reis uitmaakt;

       b.            Reiziger;
                A.   de wederpartij van de reisorganisator, of
                B.   degene te wiens behoeve de reis is bedongen en die dat beding heeft aanvaard, of
                C.  degene aan wie overeenkomstig bepaling 8 van deze voorwaarden, de rechtsverhouding tot de  
                    reisorganisator is overgedragen.              

Bepaling 1, lid 2 :
Deze reisvoorwaarden zijn van toepassing op alle reisovereenkomsten.

Bepaling 1, lid 3 :
De bedragen in deze voorwaarden vermeld, gelden, voor zover van toepassing, inclusief BTW.

Bepaling 1, lid 4 :
Bij een aantal reizen gelden afwijkende voorwaarden dan het bepaalde in bepaling 3 lid 1, bepaling 9 lid 2 en bepaling 11. Deze afwijkende voorwaarden worden vooraf duidelijk aan de reiziger kenbaar gemaakt.

 

BEPALING 2                        TOTSTANDKOMING EN INHOUD OVEREENKOMST.

Bepaling 2, lid 1 :
De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de reiziger van het aanbod van Tabula Rasa Travel.  Na totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de reiziger schriftelijk een bevestiging hiervan, eventueel in de vorm van een factuur.

Bepaling 2, lid 2 :
Het aanbod van Tabula Rasa Travel is vrijblijvend en kan zo nodig door haar worden herroepen. Herroeping dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 8 kantooruren na aanvaarding te geschieden onder opgaaf van redenen. Herroeping wegens correctie van fouten in de reissomberekening is toegestaan; herroeping wegens verhoging van de reissom dient te voldoen aan de vereisten van bepaling 4.

Bepaling 2 lid 3 :
Tabula Rasa Travel heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijk ingang op te zeggen, indien het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vereiste minimum aantal, vermeld in de publicatie. De opzegging dient binnen de in de publicatie genoemde termijn en schriftelijk te geschieden. De bepalingen 10 en 12 zijn niet van toepassing.

Bepaling 2, lid 4 :

 1. De reiziger verstrekt Tabula Rasa Travel voor of uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst alle gegevens omtrent hemzelf en de door hem aangemelde reizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst. Tevens vermeldt hij bijzonderheden omtrent de hoedanigheid of de samenstelling van de door hem aangemelde groep reizigers die van belang kunnen zijn voor de goede uitvoering van de reis door Tabula Rasa Travel.
 2. Indien hij in deze informatieplicht tekort schiet en dit tot gevolg heeft dat deze reiziger(s) door Tabula Rasa  

Travel van (verdere) deelname van de reis overeenkomstig het bepaalde in bepaling 15 lid 2 wordt (worden) uitgesloten, worden de in die bepaling bedoelde kosten aan hem in rekening gebracht.

Bepaling 2, lid 5 :

 1. Degene die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst aangaat (de aanmelder), is  
  hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.
 2. Alle verkeer (ook het betalingsverkeer) tussen de reiziger(s) enerzijds en Tabula Rasa Travel  verloopt  
  uitsluitend via de aanmelder.
 3. De (andere) reiziger(s) is (zijn) voor zijn (hun) eigen deel aansprakelijk.

  Bepaling 2, lid 6 :
 4. Indien de overeengekomen reis is opgenomen in een publicatie van Tabula Rasa Travel maken de  
  hierin opgenomen gegevens mede deel uit van de overeenkomst.
 5. Indien Tabula Rasa Travel algemene voorbehouden in het algemeen gedeelte van het programma  
  heeft opgenomen en deze in strijd zijn met de reisvoorwaarden, gelden de voor de reiziger meest gunstige bepalingen.
 6. Kennelijke fouten en kennelijke vergissingen binden de Tabula Rasa Travel niet. Dergelijke fouten en vergissingen zijn fouten en vergissingen die – vanuit het perspectief van de gemiddelde reiziger – op het eerste gezicht als zodanig kenbaar zijn of zouden moeten zijn.

  Bepaling 2, lid 7 :
  Op medische gronden kunnen afwijkingen van of toevoegingen aan de door Tabula Rasa Travel aangeboden reis worden verlangd (medische essenties). Tabula Rasa Travel zal een reële inspanning leveren teneinde hieraan gevolg te kunnen geven, tenzij dat in alle redelijkheid niet van haar kan worden gevergd.
  Medische essenties behoeven de nadrukkelijke schriftelijke instemming van Tabula Rasa Travel.

  Tabula Rasa Travel heeft in dat geval het recht de volgende kosten in rekening te brengen:

         a.            aan de afwijking of toevoeging verbonden organisatiekosten tot een bedrag van € 25,- per boeking.
         b.           Communicatiekosten;
         c.             Eventuele, door de bij de uitvoering van de reis betrokken dienstverleners in rekening gebrachte extra kosten.

  Een essentieverzoek op andere dan medische gronden (andere essenties) neemt de reisorganisator alleen in behandeling, als dit een redelijke kans van slagen heeft. In dat geval heeft hij het recht om de volgende kosten in rekening te brengen :

         a.           De aan het verzoek verbonden organisatiekosten van € 25,- per boeking.
         b.           Communicatiekosten;
         c.            Eventuele, door de bij de uitvoering van de reis betrokken dienstverleners in rekening gebrachte extra kosten.

  Ook deze verzoeken behoeven de uitdrukkelijke schriftelijke instemming van Tabula Rasa Travel.

  Bepaling 2, lid 8 :
  Indien, bij reizen waarbij vervoer is inbegrepen, de reis- en verblijfsduur in de publicatie is vermeld in dagen, worden de dagen van vertrek en aankomst, ongeacht de vertrek- en aankomsttijd, als gehele dagen meegeteld. Dit kan er in sommige gevallen toe leiden dat het feitelijk verblijf op de bestemming minder dagen telt dan in de publicatie vermeld.

  Bepaling 2 lid 9 :
  Voor vervoersonderdelen van de reis zullen vertrek- en aankomsttijden worden vermeld in de reisbescheiden. Deze tijden zijn definitief. Tabula Rasa Travel kan hier alleen binnen redelijke grenzen en alleen indien handhaving van deze tijden redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd van afwijken. In dat geval zijn de bepalingen 11 en 12 niet van toepassing.

  Bepaling 2, lid 10 :
  Tabula Rasa Travel draagt geen verantwoordelijkheid voor algemene informatie in foto's, folders, advertenties, websites en andere informatiedragers, voor zover onder verantwoordelijkheid van derden opgesteld of uitgegeven.

 

BEPALING 3                                                           BETALINGEN.

Bepaling 3, lid 1 :

 1. Bij de totstandkoming van de overeenkomst dient een aanbetaling te worden voldaan bestaande uit
  de gehele prijs van de internationale vliegtuigticket, inclusief belastingen, plus 20 % van de verdere arrangementen.
 2. De gehele som van de annuleringsverzekering dient bij de totstandkoming van de overeenkomst te worden voldaan.     
 3. Bij sommige reizen kan hiervan worden afgeweken. Tabula Rasa Travel zal dat vooraf duidelijk aan de reiziger kenbaar maken.

  Bepaling 3, lid 2 :
  Het restant van de reissom moet uiterlijk zes weken voor de dag van vertrek in het bezit zijn van Tabula Rasa Travel. Zolang de betalingen niet volledig zijn voldaan, behoudt Tabula Rasa Travel zich het recht voor, de reisbescheiden niet te versturen.
  Bij niet tijdige betaling is de reiziger in verzuim. Hij zal daar door Tabula Rasa Travel schriftelijk op worden gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 7 werkdagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. Tabula Rasa Travel heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van bepaling 9 van toepassing en worden de reeds betaalde gelden met de annuleringsgelden verrekend.

  Bepaling 3, lid 3 :
  Indien de overeenkomst binnen 6 weken voor de dag van vertrek tot stand komt, moet terstond de gehele reissom worden voldaan.

 

BEPALING 4                                                         REISSOM.

Bepaling 4, lid 1 :
De gepubliceerde reissom geldt per persoon, tenzij anders aangegeven. Hierin zijn begrepen de diensten en voorzieningen in de publicatie vermeld.

Bepaling 4, lid 2 :
De gepubliceerde reissom is gebaseerd op de prijzen, geldkoersen, heffingen en belastingen, zoals deze Tabula Rasa Travel bekend waren ten tijde van de overeenkomst.

Bepaling 4, lid 3 :
Zolang de gehele reissom niet is voldaan, heeft de reisorganisator het recht om tot 20 dagen voor de dag van vertrek de reissom te verhogen in verband met wijzigingen in de vervoerskosten (met inbegrip van brandstofkosten), de verschuldigde belastingen, heffingen en de toepasselijke wisselkoersen. Tabula Rasa Travel zal daarbij aangeven op welke wijze de verhoging is berekend. Bedoelde wijzigingen zullen ook aanleiding geven tot verlaging van de reissom, tenzij dit, gelet op de daaraan verbonden kosten, in redelijkheid niet van Tabula Rasa Travel kan worden gevergd.

Bepaling 4, lid 4 :

 1.     Na tijdige betaling van de gehele reissom zal Tabula Rasa Travel in afwijking van het  bepaalde in lid  
      3 gedurende het tijdvak vanaf zes weken voor de dag van vertrek de  reissom niet wijzigen.

        b.         In afwijking van het in sub a. bepaalde en uitsluitend in geval van onvoorzienbare
                    A. verhogingen van verschuldigde belastingen of heffingen; of
                    B. extreme verhoging van de vervoerskosten kan Tabula Rasa Travel tot 20 dagen voor de dag van   
                        vertrek de reissom verhogen.

Bepaling 4, lid 5 :

 1. De reiziger heeft het recht een verhoging van de reissom als bedoeld in de beide vorige leden af te
  wijzen. Hij moet - op straffe van verval - van dit recht gebruik maken binnen 3 werkdagen na ontvangst van de mededeling van de verhoging.  
 2. Indien de reiziger de reissomverhoging afwijst, heeft Tabula Rasa Travel het recht de overeenkomst op te zeggen. Zij moet - op straffe van verval - binnen 7 werkdagen na ontvangst door de reiziger van de mededeling over de verhoging van dit recht gebruik maken. In dat geval heeft de reiziger recht op kwijtschelding of onmiddellijke restitutie van reeds betaalde gelden. De bepalingen 10, 11 en 12 zijn niet van toepassing.

 

BEPALING 5                                                          INFORMATIE.

Bepaling 5, lid 1 :
Uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst zal door Tabula Rasa Travel algemene informatie betreffende paspoorten, visa en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied aan de reiziger worden verstrekt. De reiziger zal zelf bij de betrokken autoriteiten de nodige aanvullende informatie inwinnen en tevens tijdig voor vertrek nagaan of de eerder verkregen informatie intussen niet is gewijzigd.

Bepaling 5, lid 2 :
Indien de reiziger de reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig (geldig) document, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn rekening, tenzij Tabula Rasa Travel heeft toegezegd voor dat document te zullen zorgen en het ontbreken daarvan haar kan worden toegerekend of zij tekort is geschoten in haar in het vorige lid bedoelde informatieverplichting.

Bepaling 5, lid 3 :
De reiziger dient bij vertrek en gedurende de reis in het bezit te zijn van de benodigde documenten, zoals een geldig paspoort, of, waar toegestaan, een identiteitskaart en de eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties, (Internationaal)rijbewijs en groene kaart.

Bepaling 5, lid 4 :
Door Tabula Rasa Travel zal de reiziger informatie worden verstrekt over de mogelijkheid tot het afsluiten van een annuleringskosten verzekering en een reisverzekering.

 

BEPALING 6                                                        REISBESCHEIDEN.

Bepaling 6, lid 1 :
Tabula Rasa Travel stelt de benodigde reisbescheiden uiterlijk 10 dagen voor de dag van aanvang van de reis in het bezit van de reiziger, tenzij dit redelijkerwijs niet van haar kan worden gevergd.

Bepaling 6, lid 2 :
Indien de reiziger uiterlijk 5 werkdagen voor vertrek nog geen reisbescheiden ontvangen heeft, meldt hij dit onmiddellijk bij Tabula Rasa Travel.

Bepaling 6, lid 3 :

 1. Ingeval een reis wordt geboekt binnen 10 dagen voor de dag van vertrek geeft  Tabula Rasa Travel aan wanneer en op welke wijze de benodigde reisbescheiden  in het bezit van de reiziger worden gesteld.
 2. Als de reiziger deze niet dienovereenkomstig ontvangen heeft, meldt hij dit onmiddellijk bij Tabula Rasa Travel.  

 

BEPALING 7                                            WIJZIGINGEN DOOR DE REIZIGER.

Bepaling 7, lid 1 :

 1. Na totstandkoming van de overeenkomst kan de reiziger wijziging daarvan verzoeken. Tot 28 dagen voor vertrek zullen deze wijzigingen voor zover mogelijk worden aangebracht en in dat geval schriftelijk door Tabula Rasa Travel worden bevestigd. Hiervoor geldt de voorwaarde, dat de reiziger de gewijzigde reissom onder aftrek van de  reeds betaalde gelden voldoet.
 2. Bovendien is hij gehouden de wijzigingskosten ad € 25,- per boeking en eventuele  communicatiekosten te vergoeden.
 3. Uitstel van de vertrekdatum of vermindering van het aantal betalende passagiers  wordt beschouwd als een (deel-) annulering waarop bepaling 9 van toepassing is. In  dat geval zijn geen wijzigings- of communicatiekosten verschuldigd.

  Bepaling 7, lid 2 :
 4. Over het verzoek zal zo spoedig mogelijk worden beslist. Afwijzing zal met redenen worden omkleed en de reiziger zonder uitstel worden meegedeeld. De reiziger kan de oorspronkelijke overeenkomst handhaven dan wel annuleren. In dat laatste geval is bepaling 9 van toepassing.
 5. Bij uitblijven van een reactie van de reiziger op de afwijzing van zijn verzoek wordt de oorspronkelijke overeenkomst uitgevoerd.

 

BEPALING 8                                                    IN-DE-PLAATSSTELLING.

Bepaling 8, lid 1 :
Tijdig voor de aanvang van de reis kan de reiziger zich laten vervangen door een ander. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:

        a.          de ander voldoet aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden; en

        b.          het verzoek wordt uiterlijk 7 dagen vóór vertrek ingediend, dan wel zo tijdig dat
                     de benodigde handelingen en formaliteiten nog kunnen worden verricht; en

 1.  de voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen deze in-de-plaatsstelling.

  Bepaling 8, lid 2 :
  De aanmelder, de reiziger en degene die hem vervangt zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover Tabula Rasa Travel voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom, de in artikel 7, lid 1 bedoelde wijzigings- en communicatiekosten en de eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging.

 

BEPALING 9                                           ANNULERING DOOR DE REIZIGER.

Bepaling 9, lid 1 :
Reizen, waarvoor een dekkingsbeperking van het Calamiteitenfonds Reizen geldt, kunnen vanaf 30 dagen voor vertrek kosteloos geannuleerd worden.

 

Bepaling 9 lid 2 :
Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, is de reiziger naast eventueel verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten verschuldigd: De kosten van de binnenlandse en internationale vliegtuigtickets conform de voorwaarden van de betreffende vliegtuigmaatschappij. Deze voorwaarden worden de reiziger uiterlijk bij de reservering bekend gemaakt. Voor de overige arrangementen gelden de volgende regels :
 

 1. bij annulering tot de 47ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: de aanbetaling met een minimum van Euro 200,- .
 2. bij annulering vanaf de 47ste dag (inclusief) tot de 31ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag:  35% van de reissom.
 3. bij annulering vanaf de 31ste dag (inclusief) tot de 21e dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 40% van de reissom;
 4. bij annulering vanaf de 21ste dag (inclusief) tot de 16e dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van de reissom;
 5. bij annulering vanaf de 16e dag (inclusief) tot de 7e dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 80% van de reissom;
 6. bij annulering vanaf de 7e dag (inclusief) vóór de vertrekdag : De volle reissom;

  Bepaling 9, lid 3 :
 7.        Indien een reis is samengesteld uit verschillende onderdelen, waarop verschillende annulerings       
         bepalingen van toepassing zijn, gelden per onderdeel de specifiek hierop van toepassing zijnde bepalingen.
 8.        Bij sommige reizen kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 2. Tabula Rasa Travel zal  dat vooraf aan de reiziger kenbaar maken.
 9.       Voor het vervoer per lijndienst of bijzondere diensten als autohuur, nationale parken en culturele of sportevenementen
        worden aangeboden, kunnen voor dat vervoer c.q. die bijzondere diensten
       afwijkende annuleringsbepalingen gelden. Deze worden vooraf aan de reiziger kenbaar gemaakt.

  Bepaling 9, lid 4 :
  De reiziger die de reis annuleert is gehouden de annuleringskosten conform het bepaalde in de vorige leden te voldoen, tenzij hij gemotiveerd aangeeft waarom de schade van Tabula Rasa Travel lager is uitgevallen. In dat geval zal Tabula Rasa Travel deze lagere schade in rekening brengen. Onder schade wordt verstaan geleden verlies en gederfde winst.

  Bepaling 9, lid 5 :
  In geval geen annulering plaatsvindt, maar de reiziger voor in-de-plaatsstelling kiest, is bepaling 8 van toepassing.

  Bepaling 9, lid 6 :
 10. Het annuleren van een overeenkomst door één of meer reizigers die gezamenlijk voor een verblijf in een  
  hotelkamer, appartement, vakantiewoning of andere accommodatie hebben geboekt, geldt als annulering van alle overeenkomsten, zodat door alle reizigers de bedragen, bedoeld in voorgaande leden, moeten worden betaald.
 11. Indien de overblijvende reizigers zulks willen en hun groepsgrootte in de prijstabel voor deze  
  accommodatie voorkomt blijven de respectievelijke overeenkomsten in stand. Het bepaalde sub c is dan van toepassing.
 12. De sub b bedoelde reizigers zullen de reissom moeten betalen, zoals deze voor het resterende aantal reizigers geldt.
 13. Indien de overblijvende reizigers een nieuwe overeenkomst voor hetzelfde tijdvak en dezelfde accommodatie willen aangaan, worden de voor de overblijvende reiziger(s) ontvangen annuleringsgelden in mindering gebracht op de nieuwe reissom(men). Overigens zal het totaalbedrag van annuleringsgeld en verhoogde reissom(men) het totaal van de reissommen voor de oorspronkelijke reizigers nooit te boven gaan.

  Bepaling 9, lid 7 :
  Annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.

 

BEPALING 10                                OPZEGGING DOOR TABULA RASA TRAVEL.

Bepaling 10 lid 1 :
Tabula Rasa Travel heeft het recht de overeenkomst op te zeggen wegens gewichtige omstandigheden.

Bepaling 10 lid 2 :
Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van Tabula Rasa Travel aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.

Bepaling 10 lid 3 :
Een op de overeenkomst betrekking hebbende dekkingsbeperking van het Calamiteitenfonds Reizen is een gewichtige omstandigheid.

Bepaling 10 lid 4 :

 1. Indien de oorzaak van de opzegging aan de reiziger kan worden toegerekend, komt de hieruit  
  voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger.
 2. Indien de oorzaak van de opzegging aan Tabula Rasa Travel kan worden toegerekend, komt de hieruit
  voortvloeiende schade voor rekening van de Tabula Rasa Travel. Of zulks het  geval is wordt bepaald aan de hand van bepaling 12.
 3. Indien de oorzaak van de opzegging noch aan de reiziger noch aan Tabula Rasa Travel kan worden
  toegerekend, dragen partijen ieder hun eigen schade zoals nader uitgewerkt in bepaling 13.

 

Bepaling 10 lid 5 :
Indien Tabula Rasa Travel zich door de opzegging geld bespaart, heeft de reiziger voor zijn deel recht op het bedrag van die besparing.

 

BEPALING 11                             WIJZIGING DOOR TABULA RASA TRAVEL.

Bepaling 11, lid 1 :

a. Tabula Rasa Travel heeft het recht de overeengekomen dienstverlening op één of meer wezenlijke punten te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden     als nader omschreven in artikel 10 lid 2. Deze deelt zij binnen 72 uur (3 werkdagen) aan de reiziger mee. Vanaf 10 dagen voor vertrek deelt
    zij deze  binnen 24 uur (1 werkdag) mee. 
b.  De reiziger kan de wijziging(en) afwijzen. 
c.Indien de oorzaak van de wijziging aan de reiziger kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger.

 1.        Indien de oorzaak van de wijziging aan Tabula Rasa Travel kan worden toegerekend, komt de hieruit  
         voortvloeiende schade voor rekening van Tabula Rasa Travel. Of zulks het geval is, wordt bepaald     
         aan de hand van bepaling 12.
 2.        Indien de oorzaak van de wijziging noch aan de reiziger noch aan Tabula Rasa Travel kan worden    
         toegerekend, dragen partijen ieder hun eigen schade zoals nader uitgewerkt in bepaling 13.
 3.        Indien Tabula Rasa Travel door de wijziging geld bespaart, heeft de reiziger voor zijn deel recht op  
         het bedrag van die besparing.

  Bepaling 11, lid 2 :
  In geval van wijziging doet Tabula Rasa Travel de reiziger, indien mogelijk, een alternatief aanbod. Dit doet zij binnen 72 uur (3 werkdagen). Vanaf 10 dagen voor vertrek geldt hiervoor een termijn van 24 uur (1 werkdag).

  Bepaling 11, lid 3 :
  Het alternatieve aanbod dient minstens gelijkwaardig te zijn. De gelijkwaardigheid van alternatieve accommodatie moet worden beoordeeld naar objectieve maatstaven en dient te worden bepaald naar de volgende omstandigheden die uit het vervangende aanbod moeten blijken:

        1.           de situering van de accommodatie in de plaats van bestemming;
        2.          de aard en klasse van de accommodatie;
        3.          de faciliteiten die de accommodatie verder biedt.

 Bij even bedoelde beoordeling moet rekening worden gehouden met:

        1.           de samenstelling van het reisgezelschap;
        2.           de aan Tabula Rasa Travel bekende en door haar schriftelijk bevestigde bijzondere eigenschappen van de betrokken reiziger(s);
        3.           de door de reiziger verlangde afwijkingen van het programma of toevoegingen daaraan, die door  
                     Tabula Rasa Travel schriftelijk voor akkoord zijn bevestigd;
        4.           bij de aanmelding bekend gemaakte en daarbij vastgelegde persoonlijke omstandigheden, die door  
                     de reiziger(s) als van wezenlijk belang zijn opgegeven.

Bepaling 11, lid 4 :
Indien het in lid 2 bedoelde aanbod van Tabula Rasa Travel door de reiziger wordt afgewezen of een dergelijk aanbod niet wordt gedaan, is lid 6 van toepassing.

Bepaling 11, lid 5 :
Tabula Rasa Travel mag de overeenkomst ook op een niet wezenlijk punt wijzigen wegens gewichtige, de reiziger zonder uitstel meegedeelde omstandigheden. In dat geval kan de reiziger de wijziging slechts afwijzen indien de wijziging hem tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt.

Bepaling 11, lid 6 :

 1. De reiziger die gebruik maakt van zijn recht om de wijziging of het alternatieve aanbod ingevolge de vorige leden af te wijzen, moet dit binnen 72 uur (3 werkdagen) na ontvangst van het bericht over de wijziging kenbaar maken. Vanaf 10 dagen voor vertrek geldt hiervoor een termijn van 24 uur (1 werkdag).
 2. In dat geval heeft Tabula Rasa Travel het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. Zij moet - op straffe van verval - van dit recht gebruik maken binnen 72 uur (3 werkdagen) na ontvangst van de mededeling van de wijziging door de reiziger. Vanaf 10 dagen voor vertrek geldt hiervoor een termijn van 24 uur (1 werkdag). De reiziger heeft in dat geval recht op kwijtschelding of teruggave van de reissom (of, indien de reis reeds ten dele is genoten, op teruggave van een evenredig deel daarvan) binnen 2 weken, onverminderd zijn eventuele recht op schadevergoeding als bedoeld in lid 7 van dit artikel.

  Bepaling 11, lid 7 :
  In geval van opzegging op grond van het vorige lid vergoedt Tabula Rasa Travel de reiziger de door deze geleden schade, tenzij de opzegging het gevolg is van overmacht als bedoeld in bepaling 12, lid 4, waaronder overboeking niet is begrepen.

  Bepaling 11, lid 8 ;
 3. Indien na vertrek van de reiziger(s) een belangrijk gedeelte van de diensten, waarop de overeenkomst  
  betrekking heeft, niet wordt verleend of Tabula Rasa Travel bemerkt dat hij in een belangrijk gedeelte van de diensten niet zal kunnen voorzien, zorgt Tabula Rasa Travel er voor dat passende, alternatieve regelingen worden getroffen met het oog op de continuering van de reis.
 4. Indien dergelijke regelingen onmogelijk zijn, of om deugdelijke redenen niet door de reiziger(s) worden  
  aanvaard, verstrekt Tabula Rasa Travel de reiziger(s) een gelijkwaardig vervoermiddel, dat hem/hen terugbrengt naar de plaats van vertrek dan wel een andere met de reiziger(s) overeengekomen plaats van terugkeer.
 5. De uit deze wijziging voortvloeiende schade voor de reiziger is voor rekening van Tabula Rasa Travel,  
  indien de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst haar overeenkomstig het bepaalde in artikel 12 is toe te rekenen.

  Bepaling 11, lid 9 :
  Tabula Rasa Travel is, onverminderd het bepaalde in bepaling 15, lid 1, verplicht de reiziger te informeren over een door hem doorgevoerde wijziging in de vertrektijd. Deze verplichting geldt ten aanzien van de terugreis niet jegens reizigers die hebben geboekt voor uitsluitend vervoer en/of van wie het verblijfsadres niet bekend is.

 

BEPALING 12                                AANSPRAKELIJKHEID EN OVERMACHT.

Bepaling 12, lid 1 :
Onverminderd het bepaalde in de bepalingen 10, 11, 13, 14 en 15 is Tabula Rasa Travel verplicht tot uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben.

Bepaling 12, lid 2 :
Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de in lid 1 bedoelde verwachtingen, is de reiziger verplicht daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan de betrokkenen als bedoeld in bepaling 17 leden 1 en 2.

Bepaling 12, lid 3 :
Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de in lid 1 bedoelde verwachtingen, is Tabula Rasa Travel verplicht eventuele schade te vergoeden, tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan hem is toe te rekenen noch aan de persoon van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, omdat:

 1. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is toe te rekenen aan de reiziger; of
 2. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de in de reis begrepen diensten is betrokken; of
 3. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan een gebeurtenis die Tabula Rasa Travel of degene van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, met in achtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen; of
 4. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan overmacht als bedoeld in lid 4 van deze bepaling.

  Bepaling 12, lid 4 :
  Onder overmacht worden verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

 

BEPALING 13                                              HULP EN BIJSTAND.

Bepaling 13, lid 1 :

 1. Tabula Rasa Travel is naar gelang de omstandigheden verplicht de reiziger hulp en bijstand te verlenen, indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die deze op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben. De daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van Tabula Rasa Travel, indien de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst haar overeenkomstig het derde lid van bepaling 12 is toe te rekenen.
 2. Indien de oorzaak aan de reiziger is toe te rekenen, is Tabula Rasa Travel tot verlening van hulp en bijstand slechts verplicht voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden gevergd. De kosten zijn in dat geval voor rekening van de reiziger.

  Bepaling 13, lid 2 :
  Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben wegens omstandigheden die noch aan de reiziger noch aan Tabula Rasa Travel zijn toe te rekenen, draagt ieder zijn eigen schade. Voor Tabula Rasa Travel bestaat deze o.a. uit de extra inzet van menskracht: voor de reiziger bestaat deze o.a. uit extra verblijf- en repatriëringskosten.

 

BEPALING 14       UITSLUITING EN BEPERKINGEN AANSPRAKELIJKHEID TABULA RASA TRAVEL.

       
Bepaling 14 lid 1 :

 1. Ingeval op een in de reis begrepen dienst een Verdrag van toepassing is die een uitsluiting  of beperking van aansprakelijkheid aan de dienstverlener toekent of toestaat, is de aansprakelijkheid van Tabula Rasa Travel dienovereenkomstig uitgesloten of beperkt.
 2. Tabula Rasa Travel is evenmin aansprakelijk indien en voor zover de reiziger zijn schade heeft kunnen  
  verhalen uit hoofde van een verzekering, zoals een reis- en/of annuleringskosten verzekering.

  Bepaling 14, lid 2 :
  Indien Tabula Rasa Travel jegens de reiziger aansprakelijk is voor derving van reisgenot, bedraagt de vergoeding ten hoogste één maal de reissom.

  Bepaling 14, lid 3 :
  Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is de aansprakelijkheid van Tabula Rasa Travel voor andere schade dan veroorzaakt door dood of letsel van de reiziger beperkt tot ten hoogste driemaal de reissom, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Tabula Rasa Travel. In dat geval is haar aansprakelijkheid onbeperkt.

  Bepaling 14, lid 4 :
  De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van Tabula Rasa Travel gelden ook ten behoeve van haar werknemers en betrokken dienstverleners, alsmede hun personeel, tenzij verdrag of wet dit uitsluit.

 

BEPALING 15                                VERPLICHTINGEN VAN DE REIZIGER.

Bepaling 15, lid 1 :

 1.      De reiziger(s) is/zijn verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van Tabula Rasa Travel ter        
       bevordering van een goede uitvoering van de reis en is/zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt  
       door zijn/hun ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger.
 2.      Iedere reiziger dient zich uiterlijk 24 uur vóór het aangegeven tijdstip van vertrek van de terugreis bij
       de plaatselijke agent van Tabula Rasa Travel te vergewissen van het exacte tijdstip van vertrek.

  Bepaling 15, lid 2 :
 3. De reiziger die zodanig hinder of last oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van een reis daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door Tabula Rasa Travel van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten, indien van deze in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt nagekomen.
 4. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de reiziger, indien en voor zover de gevolgen van hinder of last hem kunnen worden toegerekend. Indien en voor zover de oorzaak van de uitsluiting de reiziger niet kan worden toegerekend, wordt hem restitutie van de reissom of een gedeelte daarvan verleend.

 

Bepaling 15 lid 3 :
De reiziger is verplicht eventuele schade te vermijden of zo veel mogelijk te beperken, in het bijzonder door aan zijn meldingsplicht als nader omschreven in bepaling 17 leden 1 en 2 te voldoen.

Bepaling 15 lid 4 :
Alle vorderingsrechten van de reiziger vervallen een jaar na afloop van de reis (of, indien de reis geen doorgang heeft gevonden, een jaar na de oorspronkelijke vertrekdatum).

 

BEPALING 16                                      RENTE EN INCASSOKOSTEN.

De reiziger die niet tijdig aan een geldelijke verplichting jegens Tabula Rasa Travel heeft voldaan, is over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Voorts is hij/zij gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten gelijk aan 15% van het gevorderde, tenzij dit bedrag, de incassowerkzaamheden en het verschuldigde bedrag in aanmerking nemende, onbillijk is.

BEPALING 17                                                    KLACHTEN

Bepaling 17, lid 1 :

 1. Een geconstateerde tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst als bedoeld in bepaling 12, lid 2, dient zo spoedig mogelijk te worden gemeld bij de betrokken dienstverlener, opdat deze een passende oplossing kan treffen. Indien de tekortkoming niet wordt opgelost en afbreuk doet aan de kwaliteit van de reis, dient de reiziger onverwijld contact op te nemen met de Tabula Rasa Travel. 
 2. De communicatiekosten worden door Tabula Rasa Travel vergoed, tenzij blijkt, dat deze redelijkerwijs niet hadden hoeven te worden gemaakt.
 3. Indien achteraf blijkt dat de reiziger niet aan deze meldingsplicht voldaan heeft en Tabula Rasa Travel
  dientengevolge niet in de gelegenheid gesteld is de tekortkoming te verhelpen, kan zijn eventuele recht op schadevergoeding dienovereenkomstig worden beperkt of uitgesloten.

  Bepaling 17, lid 2 :
 4. Als de tekortkoming ook dan nog niet tot tevredenheid is opgelost en aanleiding geeft tot een klacht, dient de reiziger deze zo spoedig mogelijk schriftelijk te melden bij Tabula Rasa Travel. Indien achteraf blijkt dat de reiziger niet aan deze meldingsplicht voldaan heeft en Tabula Rasa Travel dientengevolge niet in de gelegenheid gesteld is de tekortkoming te verhelpen, kan zijn eventuele recht op schadevergoeding dienovereenkomstig worden beperkt of uitgesloten.
 5. Als een klacht niet bevredigend wordt opgelost, moet deze uiterlijk binnen één maand na afloop van de reis of de genoten dienst (of na de oorspronkelijke vertrekdatum) schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij Tabula Rasa Travel
 6. Als de klacht niet de uitvoering maar de totstandkoming van een overeenkomst betreft, dient deze binnen één maand na kennisname door de reiziger van de feiten, waarop de klacht betrekking heeft, bij Tabula Rasa Travel te worden ingediend.
 7. Indien de reiziger de klacht niet tijdig heeft ingediend, wordt deze door de Tabula Rasa Travel niet in  
  behandeling genomen, tenzij de reiziger hierover redelijkerwijs geen verwijt treft. Tabula Rasa Travel geeft de reiziger hierover schriftelijk bericht.

  Bepaling 17, lid 3 :

       a.            Op alle geschillen tussen Tabula Rasa Travel en de reiziger is Nederlands recht van toepassing.
       b.            De reiziger heeft het recht zich tot de bevoegde rechter te wenden. Dit recht vervalt een jaar na afloop  
                     van de reis (of, indien de reis geen doorgang heeft gevonden, een jaar na de oorspronkelijke  
                     vertrekdatum). Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd van deze geschillen kennis te nemen.